Yādāvari III

##### Haryek az pāsoxhā‐ye sotun‐e B javāb‐e kodām porseš az sotun‐e A‐ast? Šomāre‐ye ān rā benevis!

     
A B Šomāre
     
1‐ Kojā tašrif mibarid? Bale, xošbaxtāne dastgir šod.  
     
2‐ Esm‐e šarif‐etān? Cāhār ruz.  
     
3‐ Ce model‐i bezanam? Faqat pošt rā kutāh konid.  
     
4‐ Hazine‐aš ceqadr mišavad? Haft hezār Tumān.  
     
5‐ Ceqadr tul mikešad? Meydān‐e Vanak.  
     
6‐ Postxāne kojā‐st? Moteassefāne man ham nemidānam.  
     
7‐ Nerx‐e Dolār pāyin āmade‐ast? Na, moteassef‐am.  
     
8‐ Key bāyad dar forudgāh bāšand? Nedā Pākserešt.  
     
9‐ Dar camedān‐e xod ce dārid? Sad metr āntaraftar, samt‐e cap.  
     
10‐ Išān doxtar‐e šomā hastand? Tā do sāat‐e digar.  
     
11‐ Qesmat‐e tahvil‐e bār kojā‐st? Tanhā yekmeqdār lavāzem‐e šaxsi.  
     
12‐ Barā‐ye sāns‐e dirtar nadārid? Taraf‐e rāhrow rā tarjih mideham.  
     
13‐ Saranjām dozd rā gereftand? Na, bālā rafte‐ast.  
     
14‐ Sandali‐ye kenār‐e panjere xub‐ast? Naxeyr, hamsar‐am hastand.  
In jomlehā rā az majhul be ma’lum tabdil kon!

1) Goldān‐e ru‐ye miz šekaste šod. (Farid)

__

1) Māšin‐at ta’mir mišavad. (ta’mirkārān)

__

1) Šāhnāme 1,000 sāl‐e piš sorude šod. (Ferdowsi)

__

1) Vaqt‐i be xāne āmadam, xāne tamiz šode bud. (pedar‐am)

__

1) In borj bist sāl‐e piš sāxte šode‐ast. (hamsar‐aš)

__

Jadval‐e zir rā kāmel kon!
         
         
  Zamir Hāl‐e sāde Gozašte‐ye sāde Gozašte‐ye estemrāri Āyande Gozašte‐ye naqli Gozašte‐ye dur
         
  Man mixoram    
         
  To rafti    
         
  U minevešt    
         
  xāhim did    
         
  Šomā   šenide‐id  
         

Ānhāgofte budand

Jomlehā‐ye zir rā bā estefāde az horuf‐e rabt be ham vasl kon!
  1. Pedar‐am raft. Rāhat šodam. (ba’d az in ke)

__

  1. Qormesabzi mipazad. Fesenjān mipazad. (ham … ham; na … na; na tanhā … balke)

__

__

__

  1. Xeyl‐i xaste bud. Sar‐e kār mānd, tā moškel hal šavad. (bā in ke; agarce; bā vojud‐e in ke)

__

__

__

Jāhā‐ye xāli rā bā pišvandhā‐vo pasvandhā‐ye zir por kon!

‐mand‐ibā‐‐ānebi‐ham‐‐ande‐gāh

  1. In mard besyār __adab‐ast. 2. Mahnāz doxtar‐e __huš‐i‐st. 3. Az __kār‐am porsidam. 4. Ān dāneš__ 10,000 nafar dānešju dārad. 5. Mādar‐am yek nevis__‐ye ma’ruf‐ast. 6. In ketāb yādgāri‐st. Barā‐yam xeyl‐i arzeš__‐ast. 7. Dar in butik pušāk‐e mard__ peydā nemišavad. 8. U hargez az saxt__ natarside‐ast.
Vāžehā‐ye morakkab‐e zir rā dastebandi kon!

cāhārpā – ābohavā – toxmemorq – qadkutāh – zarrebin – xošhāl – pesarxāle

Esm + o + esmAdad + esmEsm + setāk‐e hālEsm + esmEsm + e + esmEsm + sefatSefat + esm

Vāžehā‐ye morakkab besāz!

por__xoš__yek__foruš__nāme__xāne

Jomlehā‐ye vasfi besāz!

1.Az to māšin xaridam. Māšin rā foruxtam.

Māšin‐i rā ke az to xaridam, foruxtam.

  1. Ān mard hamiše barā‐yešān kār mikard. Digar bikār šode‐ast.

__

  1. Be man ketāb dādi. Ketāb rā tā āxar xāndam.

__

Jāhā‐ye xāli rā bā horuf‐e rabt‐e zir por kon!

be jā‐ye in kebe dun‐e inkebe šart‐e in kepiš az in ke

  1. Barā‐yat mixaram, __ xarāb‐aš nakoni. 2. __ ciz‐i beguyad, mehmāni rā tark kard. 3. Yekkam guš bedeh, __ inqadr harf bezani. 4. __ biāyad, farār kon!
Jāhā‐ye xāli rā por kon!
  1. Agar diruz āmade bud, in ettefāq __ (oftādan). 2. Šām rā man mipazam, agar to zarfhā rā __ (šostan). 3. Kāpšen‐aš rā dar āvard, con __ (garm šodan). 4. __ (yād raftan), ke emšab mehmān dārad.
Vāžehā‐ye zir rā dastebandi kon!

basketbāl – cāqu – dis – docarxe – docarxesavāri – dow – eski – fer – ferizer – futbāl – havāpeymā – kābinet – kāmiyon – kārāte

– kešti – ketri – košti – māhitābe – metro – minibus – motorsiklet – ojāq – otobus – otomobil – qāblame – qatār – qāyeq – quri

– satl‐e āšqāl – šenā – tāksi – tenis – tirandāzi – vālibāl – vaznebardāri – yaxcāl – zarfšuyi

Vasāyel‐e naqliye:

Varzeš:

Āšpazxāne:

Vāžehā‐ye radif‐e bālā rā be moxālef‐ešān dar radif‐e pāyin mottasel kon!

šādigarmšoluqjangyavāšgozaštexatarnākxābyeknavāxtqavi

amnbidārāyandeqamsardxalvatzaifmotenavve’solhtond

Vāžehā‐ye radif‐e bālā rā be mošābeh‐ešān dar radif‐e pāyin mottasel kon!

sademohaqqeqgunāgunpišinepeydāyešma’rufkešvarmadyunmoallembarx‐i

zohurvāmdārmašhurpažuhešgarmoxtalefsābeqeqarnba’z‐isarzamināmuzgār

Kodām vāže bā baqiye ertebāt nadārad?
  1. dabestān – dabirestān – dānešgāh – dāneškade – madrese – dānešmand 2. dāvar – harif – mosābeqe – sāns – barande – bāzande 3. bārān – barf – meh – ra’dobarq – daryā – tagarg 4. ābšār – pārk – jangal – jazire – kuhestān – sāhel 5. sešuār – dastšuyi – duš – hammām – tuālet – vān 6. anbāri – kelid – āšpazxāne – otāq‐e pazirāyi – otāqxāb – rāhrow 7. duš – howle – mesvāk – sābun – šāmpu – xamirdandān 8. dāneš – bikār – āšnāyi – qam – šādi – kārmand
Enteqādhā va pišnahādhā‐ye xod rā dar bāre‐ye ketāb va āmuzgār‐at benevis!

__

__

__

__

__

__

__

Pāsoxhā

Haryek az pāsoxhā‐ye sotun‐e B javāb‐e kodām porseš az sotun‐e A‐ast? Šomāre‐ye ān rā benevis!

     
A B Šomāre
     
1‐ Kojā tašrif mibarid? Bale, xošbaxtāne dastgir šod. 13
     
2‐ Esm‐e šarif‐etān? Cāhār ruz. 5
     
3‐ Ce model‐i bezanam? Faqat pošt rā kutāh konid. 3
     
4‐ Hazine‐aš ceqadr mišavad? Haft hezār Tumān. 4
     
5‐ Ceqadr tul mikešad? Meydān‐e Vanak. 1
     
6‐ Postxāne kojā‐st? Moteassefāne man ham nemidānam. 11
     
7‐ Nerx‐e Dolār pāyin āmade‐ast? Na, moteassef‐am. 12
     
8‐ Key bāyad dar forudgāh bāšand? Nedā Pākserešt. 2
     
9‐ Dar camedān‐e xod ce dārid? Sad metr āntaraftar, samt‐e cap. 6
     
10‐ Išān doxtar‐e šomā hastand? Tā do sāat‐e digar. 8
     
11‐ Qesmat‐e tahvil‐e bār kojā‐st? Tanhā yekmeqdār lavāzem‐e šaxsi. 9
     
12‐ Barā‐ye sāns‐e dirtar nadārid? Taraf‐e rāhrow rā tarjih mideham. 14
     
13‐ Saranjām dozd rā gereftand? Na, bālā rafte‐ast. 7
     
14‐ Sandali‐ye kenār‐e panjere xub‐ast? Naxeyr, hamsar‐am hastand. 10

In jomlehā rā az majhul be ma’lum tabdil kon!

1) Farid goldān‐e ru‐ye miz rā šekast. – 2) Ta’mirkārān māšin‐at rā ta’mir mikonand. – 3) Ferdowsi Šāhnāme rā 1,000 sāl‐e piš sorud. – 4) Vaqt‐i be xāne āmadam, pedar‐am xāne rā tamiz karde bud. – 5) Hamsar‐aš in borj rā bist sāl‐e piš sāxte‐ast.

Jadval‐e zir rā kāmel kon!

             
Zamir Hāl‐e sāde Gozašte‐ye sāde Gozašte‐ye estemrāri Āyande Gozašte‐ye naqli Gozašte‐ye dur
             
Man mixoram xordam mixordam xāham xord xorde‐am xorde budam
             
To miravi rafti mirafti xāhi raft rafte‐i rafte budi
             
U minevisad nevešt minevešt xāhad nevešt nevešte‐ast nevešte bud
             
mibinim didim mididim xāhim did dide‐im dide budim
             
Šomā mišenavid šenidid mišenidid xāhid šenid šenide‐id šenide budid
             
Ānhā miguyand goftand migoftand xāhand goft gofte‐and gofte budand

Jomlehā‐ye zir rā bā estefāde az horuf‐e rabt be ham vasl kon!

1. Ba’d az in ke pedar‐am raft, rāhat šodam. – 2. Ham Qormesabzi mipazad ham Fesenjān.; Na Qormesabzi mipazad na Fesenjān.; Na tanhā Qormesabzi balke Fesenjān ham mipazad. – 3. Bā in ke / garce / bā vojud‐e in ke xeyl‐i xaste bud, sar‐e kār mānd, tā moškel hal šavad.

Jāhā‐ye xāli rā bā pišvandhā va pasvandhā‐ye zir por kon!

1. bi‐ – 2. bā‐ – 3. ham‐ – 4. ‐gāh – 5. ‐ande – 6. ‐mand – 7. ‐āne – 8. ‐i

Vāžehā‐ye morakkab‐e zir rā dastebandi kon!

             
Esm +‐o + esm Adad + esm Esm + setāk‐e hāl Esm + esm Esm +‐e + esm Esm + sefat Sefat + esm
             
ābohavā cāhārpā zarrebin pesarxāle toxmemorq qadkutāh xošhāl

Jomlehā‐ye vasfi besāz!

2. Mard‐i ke hamiše barā‐yešān kār mikard, digar bikār šode‐ast. – 3. Ketāb‐i rā ke be man dādi, tā āxar xāndam.

Jāhā‐ye xāli rā bā horuf‐e rabt‐e zir por kon!

1. be šart‐e in ke – 2. Be dun‐e inke – 3. be jā‐ye in ke – 4. Piš az in ke

Jāhā‐ye xāli rā por kon!

1. nemioftād – 2. bešuyi – 3. garm‐aš šod – 4. Yād‐aš raft

Vāžehā‐ye zir rā dastebandi kon!

Vasāyel‐e naqliye: **docarxe – havāpeymā – kāmiyon – kešti – metro – minibus – motorsiklet – otobus – otomobil – qatār – **qāyeq – tāksi

Varzeš: **basketbāl – docarxesavāri – dow – eski – futbāl – kārāte – košti – šenā – tenis – tirandāzi – vālibāl – vaznebardāri Āšpazxāne: cāqu – dis – fer – ferizer – kābinet – ketri – māhitābe – ojāq – qāblame – quri – satl‐e **āšqāl – yaxcāl – zarfšuyi

Vāžehā‐ye radif‐e bālā rā be moxālef‐ešān dar radif‐e pāyin mottasel kon!

šādi; qam – garm; sard – šoluq; xalvat – jang; solh – yavāš; tond – gozašte; āyande – xatarnāk; amn – xāb; bidār – yeknavāxt; motenavve’ – qavi; zaif

Vāžehā‐ye radif‐e bālā rā be mošābeh‐ešān dar radif‐e pāyin mottasel kon!

sade; qarn – mohaqqeq; pažuhešgar – gunāgun; moxtalef – pišine; sābeqe – peydāyeš; zohur – ma’ruf; mašhur – kešvar; sarzamin – madyun; vāmdār – moallem; āmuzgār – barx‐i; ba’z‐i

Kodām vāže bā baqiye ertebāt nadārad?

1) dānešmand – 2) sāns – 3) daryā – 4) pārk – 5) sešuār – 6) kelid – 7) duš – 8) qam

- Committee on language planning, FIAS.